Разширение на капацитета за физическо съхранение на документи
09.10.2018
Разширение на капацитета за физическо съхранение на документи
09.10.2018
 

06.06.2018

„Нови възможности за кариера във фирма Дайрект Сървисиз ООД“

Дайрект Сървисиз ООД изпълнява проект „BG05M9OP001-1.003-2452 „Нови възможности за кариера във фирма Дайрект Сървисиз ООД“, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

С финансовата помощ на ЕС, към момента дружеството е назначило на трудови договори 18 безработни и неактивни лица до 29 г. вкл. и безработни и/или неактивни лица от 30 до 54 г. Новонаетите са усвоили трудови навици и умения за работа с фирменото производствено оборудване, преподадени от менторите им.

Политиката на дружеството за опазване на околната среда се изразява в развитието на екологосъобразен бизнес, внедряване на модела „електронен офис“ намалявайки ползването на хартия в максимална степен и по този начин допринасяща за по-ефикасно използване на ресурсите, в съответствие с хоризонталния принцип на устойчиво развитие.

18 новоназначени лица са запознати и усвоили умения и знания за опазване на околната среда, равнопоставеност на половете и равните възможности и недискриминация чрез работата във фирма „Дайрект сървисиз“ ООД – прилагаща тези принципи.

Екипът за Управление на проекта продължава работата си за успешното приключване на проектните дейности.


www.eufunds.bg

Проект „BG05M9OP001-1.003-2452 „Нови възможности за кариера във фирма “Дайрект сървисиз ООД“, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.