Разширение на капацитета за физическо съхранение на документи
09.10.2018
DS архиви осигуряват 2 в 1: съхранение и сигурност
17.04.2018
 

06.06.2018

„Нови възможности за кариера във фирма Дайрект Сървисиз ООД“

Дайрект Сървисиз ООД изпълнява проект „BG05M9OP001-1.003-2452 „Нови възможности за кариера във фирма Дайрект Сървисиз ООД“, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

С финансовата помощ на ЕС, към момента дружеството е назначило на трудови договори 18 безработни и неактивни лица до 29 г. вкл. и безработни и/или неактивни лица от 30 до 54 г. Новонаетите са усвоили трудови навици и умения за работа с фирменото производствено оборудване, преподадени от менторите им.

Политиката на дружеството за опазване на околната среда се изразява в развитието на екологосъобразен бизнес, внедряване на модела „електронен офис“ намалявайки ползването на хартия в максимална степен и по този начин допринасяща за по-ефикасно използване на ресурсите, в съответствие с хоризонталния принцип на устойчиво развитие.

18 новоназначени лица са запознати и усвоили умения и знания за опазване на околната среда, равнопоставеност на половете и равните възможности и недискриминация чрез работата във фирма „Дайрект сървисиз“ ООД – прилагаща тези принципи.

Екипът за Управление на проекта продължава работата си за успешното приключване на проектните дейности.


www.eufunds.bg

Проект „BG05M9OP001-1.003-2452 „Нови възможности за кариера във фирма “Дайрект сървисиз ООД“, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.