Разширение на капацитета за физическо съхранение на документи
09.10.2018
Дайрект Сървисиз ООД разширява услугите си за дигитален печат на книги
15.01.2019
 

24.10.2018

„Дайрект Сървисиз“ ООД приключи успешно изпълнението на проект „Нови възможности за кариера във фирма “Дайрект сървисиз ООД“ по ОПРЧР

“Дайрект сървисиз“ ООД приключи успешно изпълнението на дейностите по проект BG05M9OP001-1.003-2452 „Нови възможности за кариера във фирма “Дайрект сървисиз ООД“, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Главна цел: Насърчаване на икономическата активност и заетост на безработни и/или неактивни с различна степен на образование посредством наемане, фирмени обучения и предоставяне на стимули за икономически растеж в технологично иновативна фирма.

Специфични цели на проекта:
- Специфична цел 1: Създаване на 14 нови работни места за 7 безработни и неактивни лица до 29 г. вкл. и на 7 броя безработни и/или неактивни лица от 30 до 54 г.
- Специфична цел 2: Предоставяне на стимули за растеж на „Дайрект сървизис“ ООД за разкриване и оборудване на новите работните места.

Основни дейности, реализирани по проекта:
• Закупен 1 брой широкоформатен скенер за книги. Скенерът е произведен чрез комбинация от последен модел лещи за сканиране, висококачествени CCD, снимкови сензори и бяла светодиодна светлина, включени в иновативна бяла светлинна лента, която следва сканиращия процес. Конструкцията на този тип скенери позволява сканиране на документи и печатни издания без ограничение в дебелината им
• Наети 14 безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца в “Дайрект Сървисиз“ ООД. Лицата са наети на трудов договор, съгласно българското трудово и осигурително законодателство. От наетите 14 лица, дружеството запазва 7 работни места за 12 месеца след приключване на проекта.

Целева група включваше безработни и неактивни участници на пазара на труда, сред които: младежи на възраст до 29 г. вкл. и лица на възраст от 30 до 54 г. Постигнати основни резултати:
• Създадена заетост и фирмено обучение на 14 лица от целевата група посредством осигуряване на работа и оборудване на нови работни места във фирма с иновативни подходи на работа
• Закупен 1 брой широкоформатен скенер за книги
• Назначени на трудов договор 7 души от целевата група за срок от 12 месеца след приключване на проекта.

Крайният резултат от изпълнението на проекта е създадени условия за трайна заетост в “Дайрект Сървисиз“ ООД на 7 безработни и / или неактивни лица след приключване на проектните дейности.

Успешната реализация на настоящия проект и постигнатите резултати стимулират, както новонаетите лица, така и дружеството да надградят резултатите от изпълнението на проекта чрез по нататъшни дейности в посока на развитие и разрастване.


www.eufunds.bg

Проект „BG05M9OP001-1.003-2452 „Нови възможности за кариера във фирма “Дайрект сървисиз ООД“, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.